II etap Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach

Radziechowy, 26 kwietnia 2024

 

Zaproszenie

do składania ofert w postępowaniu pn. Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – etap 2

 

I.               ZAMAWIAJĄCY:

Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach

 1. Plebańska 1

34-381 Radziechowy

e-mail: parafiaradziechowy@gmail.com

NIP: 553 17 23 001

II.              TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.), mającego na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ramach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

III.             MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach ul. Plebańska 1, 34-381 Radziechowy w Kancelarii Parafialnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2024 r., do godz. 11:00. O zachowaniu terminu decyduje moment wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. Dni i godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej: w poniedziałek, środę, piątek po mszy wieczornej do godz. 19.30, w wtorek, czwartek, sobotę po mszy rannej do godz. 8.30, za wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca, niedziel i świąt.
 3. Oferty składane pisemnie winny być złożone w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona:

 

„Oferta w postępowaniu pn. Roboty budowlano -

konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w

Radziechowach – etap 2”.

„Nazwa i adres oferenta”.

 1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu na ich składanie. Informacje o złożonych ofertach, ze wskazaniem nazwy Wykonawcy i ceny oferty, zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ich otwarcia.

 

 

IV.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Kod CPV:

92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-konserwatorskie elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach, w tym sygnatury,;
 2. Prace należy przeprowadzić zgodnie z:
  1. dokumentacją projektową, w tym:
   1. projektem architektoniczno-budowlanym;
   2. pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 669/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
 • pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – decyzja nr B.NR.5142.337.2023.
 1. programem konserwatorskimi,
 2. ustawą o ochronie zabytków.
 1. wytycznymi komisji konserwatorskiej powołanej przez Zamawiającego.
 2. przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia;

Dokumentacja, o której mowa w pkt. a. powyżej, dostępna jest do wglądu w Kancelarii Parafialnej, po uprzednim umówieniu.

 1. Wykonanie niniejszego zamówienia przebiegać będzie w ramach inwestycji objętej równocześnie odrębnym zamówieniem pn. Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach (dalej jako etap I). Ze względu na konieczność zapewnienia kierownictwa nad budową, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy będzie zapewniony przez wykonawcę etapu I, nie zaś niniejszego zamówienia. Wykonawcy opracowując ofertę winni wziąć pod uwagę fakt konieczności dostosowania się do poleceń kierownika budowy, w szczególności w zakresie synchronizacji prac przy budynku, organizacji placu budowy itd. Zamawiający zapewni koordynację działań wykonawców w sposób umożliwiający należyte wykonanie niniejszego zamówienia jak i etapu I.
 2. Wykonawca zapewni pełny nadzór chiropterologiczny nad pracami wraz z sprawozdaniem do instytucji RDOŚ.
 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach podczas prowadzenia prac w obiekcie, w tym Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007.
 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace, UWAGA! niniejszy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji.
 5. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego.
 6. Ze względu na niejednolitość stanu zachowania obiektu, lokalizację miejsca prowadzenia prac oraz charakter obiektu, Wykonawcy zobowiązani są do wzięcia udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty. Wizje lokalną zaplanowano na dzień 7 maja 2024 między godziną 9.00-10.00. W toku wizji uczestniczące w niej osoby winny wpisać na listę obecności swoje imię i nazwisko oraz to jakiego Wykonawcę reprezentują. Oferta złożona przez Wykonawcę niewidniejącego na liście obecności (którego przedstawiciel nie przeprowadził wizji), zostanie odrzucona.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 9. Ze względu na fakt, iż obiekt będzie cały czas użytkowany zamawiający oczekuje wykonania prac w sposób zapewniający możliwość prowadzenia działalności z możliwie najmniejszymi utrudnieniami.

 

V.              TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający informuje, że w obiekcie objętym pracami znajdują się siedliska nietoperzy. W związku z powyższym odrębne przepisy mogą ograniczać okres prowadzenia prac w okresie ich rozrodu (od 15 kwietnia do 15 września).

 

VI.             WARUNKI UDZIAŁU:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu remontu pokrycia dachowego (hełmu lub sygnatury), w tym wymianę deskowania oraz wymianę poszycia na blachę miedzianą układaną na rąbek, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w tym jedna z nich realizowana pod nadzorem chiropterologicznym (nietoperze).

 

Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 1) prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót i prac, według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

 1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
  1. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac budowlanych (nie kierownika budowy, por. pkt. IV. 3. Zaproszenia), która:
   • posiada doświadczenie określone w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
   • posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu pracami przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Przez pojęcie odpowiednich uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie wszelkie ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy pracach rodzaju jak określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wydane na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 2) prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, wraz z dołączonymi dokumentami zawierający informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia.

 1. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej, pozwalającej na sfinansowanie zamówienia do terminu odbioru i zapłaty za wykonane prace, tj. dysponują kwotą nie mniejszą niż 200 000,00 PLN;

Weryfikacja spełniania ww. warunku, będzie prowadzona w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające dysponowanie ww. środkami (informacja z banku o zdolności kredytowej lub posiadanych środkach), według kryterium spełnia/nie spełnia

 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1pkt 4) ustawy, oraz na podstawie 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

VII.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną lub elektroniczną pod rygorem nieważności.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni przygotować kosztorys w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót, wyceniając wszystkie jego pozycje, podając cenę jednostkową i cenę dla wskazanej w przedmiarze ilości prac. Wykonawcy nie mogą modyfikować zadanej ilości prac ani modyfikować opisu lub usuwać ani dodawać pozycji kosztorysowych. Łączna wartość wszystkich pozycji kosztorysu, po dodaniu ewentualnego podatku VAT (kwota brutto) stanowi cenę oferty, którą należy wskazać w formularzu oferty. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowić będzie dokument pomocniczy, stanowiący podstawę do ewentualnego rozliczenia umowy.
 4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, pełnomocnictwo itp.
  2. wykaz usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt a. niniejszego Zaproszenia. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia;
  3. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt b. niniejszego zaproszenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do zaproszenia;

UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób, będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów;

 1. informacja z banku o zdolności kredytowej lub posiadanych środkach w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 2. kopie uprawnień lub dyplomów, niezbędnych do wykazania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób kierowanych do wykonania zamówienia (Rozdział VI ust. 1 lit. b) Zaproszenia;
 3. kosztorys ofertowy, przygotowany zgodnie z wymogami ust. 3. powyżej.
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 5. Plan organizacji robót – w celu weryfikacji spełniania przez ofertę wymogów odnośnie do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w Rozdziale IV ust. 10 Zaproszenia.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 

VIII.          KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Cena oferty brutto – 80 %;
 2. Długość gwarancji i rękojmi – 20%

 

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 80 pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

Oferta o najniższej cenie uzyska 80 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg powyższego wzoru.

 

Kryterium Długość okresu gwarancji i rękojmi– waga 30%.

Ocena w niniejszym kryterium będzie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace, według niżej wymienionych zasad:

za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy oferta otrzyma 0 pkt.

za zaoferowanie okresu gwarancji od 37 do 60 miesięcy oferta otrzyma 5 pkt.

za zaoferowanie okresu gwarancji od 60 do 84 miesięcy oferta otrzyma 10 pkt.

za zaoferowanie okresu gwarancji od 84 miesięcy i powyżej otrzyma 20 pkt.

 

 1. Zamawiający informuje, że niewskazanie lub niejednoznaczne wskazanie zaoferowanego okresu gwarancji, spowoduje uznanie, że Wykonawca zaoferował 36 miesięcy i otrzyma on w tym kryterium 0 punktów.
 2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zaproszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

 

 

IX.             INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: parafiaradziechowy@gmail.com.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
 4. Wykonawcy pozostają związaniu ofertą przez termin 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach, Plebańska 1, 34-381 Radziechowy, e-mail: parafiaradziechowy@gmail.com
  2. przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;,
  3. podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025),
  4. dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
  5. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 1. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym.
 2. Poza przypadkami określonymi w Zaproszeniu, Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
  1. treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia oraz jego załączników, w szczególności dokumentacji projektowej,
  2. oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, lub niebiorącego udziału w obowiązkowej wizji lokalnej;
  3. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu, które nie stanowią oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych,
  4. oferta nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zaproszeniu,
  5. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  6. oferta przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania i tym samym odmowy zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku nieprzyznania mu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odnowy Zabytków przeznaczonych na realizację prac objętych przedmiotem zamówienia.

 

X.              ZAŁĄCZNIKI:

 1. dokumentacja projektowa,
 2. wzór formularza oferty,
 3. wzór umowy,
 4. wzór wykazu usług,
 5. wzór wykazu osób,
 6. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu


 

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia – wzór formularza oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu konserwatorskiego elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – etap 2, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

nazwa (firma) Wykonawcy

adres siedziby Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na następujących warunkach:

 1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto [___] PLN, w tym podatek VAT [___] %;
 2. oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres [___] miesięcy;
 3. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie: [___]

 

Uwaga:

- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi;

- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”).

 

 1. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu,
 2. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia,
 3. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___],
 4. oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców (podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) [___].

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

imię i nazwisko/firma: [___]

adres: [___]

e-mail: [___]

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___]

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

              miejscowość, data,                                                               podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

 


 

Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy

 

UMOWA

 

zawarta w dniu [___] r. w Radziechowach, pomiędzy:

Parafią pw. św. Marcina w Radziechowach, ul. Plebańska 1, 34-381 Radziechowy, NIP: 553 17 23 001,

 

reprezentowaną przez [___]

zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym,

a

[___], z siedzibą w [___], reprezentowaną przez [___],

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej z osobna „Stroną”, łącznie zaś „Stronami”.

 

§ 1 Przedmiot umowy

 1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia oraz przedłożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia [___], Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym są Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – etap 2, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot zamówienia od Wykonawcy odebrać i zapłacić za jego wykonanie umówione wynagrodzenie.
 2. Przedmiot zamówienia określają zaproszenie wraz z ofertą wykonawcy oraz dokumentacja projektowa, przedmiar robót, pozwolenie na budowę, program prac konserwatorskich, jak również dalsze postanowienia niniejszej Umowy.
 3. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego.

 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności z możliwością urządzenia zaplecza prac, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę oraz inne media, z możliwościami dojazdu do terenu prac, stanem dróg dojazdowych itp., stanem i rozkładem obiektu objętego pracami oraz jego otoczeniem, i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
 2. Zamawiający na czas realizacji prac nie udostępnia energii elektrycznej i wody.
 3. Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie z dokumentacją projektową.
 4. Materiały, o których mowa w ust. 3 powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).
 5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. powyżej, w tym w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, potwierdzające parametry techniczne w tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia.
 6. W celu prawidłowej realizacji umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki takie jak:
  • przejęcie terenu prac od Zamawiającego,
  • zabezpieczenie oraz wygrodzenie terenu prac,
  • ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
  • terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia, że prace ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
  • ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem umowy,
  • ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów,
  • zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,
  • dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie,
  • uporządkowanie terenu oraz zaplecza po zakończeniu prac, również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
  • kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
  • usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  • ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
  • niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin ich zakończenia;
  • realizowanie wytycznych kierownika budowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Wykonawca skieruje następujące osoby do wykonania Przedmiotu Umowy:
  1. Kierownik prac budowlanych w osobie [___],
 8. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 7 powyżej Wykonawca zapewni potencjał osobowy niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, posiadający niezbędne uprawnienia.
 9. Wykaz osób posiadających stosowne uprawnienia i kwalifikacje, wchodzących w skład zespołu Wykonawcy wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi, stanowi załącznik do zaproszenia.
 10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jej części, innym osobom aniżeli wskazane powyżej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w powyższym ustępie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w zaproszeniu. W przypadku zmiany osoby wskazanej jako kierownik prac konserwatorskich, osoba na którą zmiana jest dokonana musi posidać doświadczenie, które gdyby zostało przedstawione w postępowaniu, nie zmieniłoby jego wyniku.
 11. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
 12. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje umowę, jak za działania i zaniechania własne.
 14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obiekt prac oraz teren w najbliższym otoczeniu obiektu od momentu jego przejęcia od Zamawiającego oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w częściach lub elementach obiektu niepodlegających pracom w ramach niniejszej umowy.
 15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony ustalają że:
  • teren prac powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń), w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,
  • Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie prac i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem prac. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności,
  • teren prac oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na własny koszt Wykonawcy do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania i prowadzenia bieżącej działalności przez Zamawiającego, Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek terenów sąsiadujących z terenem prac, które mogłyby zostać zanieczyszczone w związku z prowadzeniem inwestycji. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia prac zmierzających do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności,

 

§ 3 Oświadczenia Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym do współpracy z Zamawiającym i zobowiązuje się wykonać ją z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, reguł wykonywania czynności objętych umową oraz z zachowaniem reguł, standardów i dobrych praktyk obowiązujących w branży.
 2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości przedmiotu umowy, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę dbając w szczególności o interesy Zamawiającego, w tym wynikające z jego zobowiązań jako Beneficjenta Funduszy Europejskich oraz z uwzględnieniem potrzeb i wskazań merytorycznych Zamawiającego lub upoważnionych przez Zamawiającego osób. W tym celu Wykonawca:
 • uwzględni wymagania wynikające z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,
 • będzie prowadził niezbędne konsultacje z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego oraz uwzględni zgłaszane przez nich wnioski, propozycje i uwagi, a w razie niemożności lub niecelowości ich uwzględnienia - wskaże umotywowane przyczyny braku możności ich uwzględnienia lub ryzyka związane z ich uwzględnieniem,
 • będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz będzie sygnalizował ewentualne, choćby potencjalne ryzyka
 • będzie stawiał się w siedzibie Zamawiającego na jego wezwania.
 1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń do działań lub zaniechań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy, zmiany lub uzupełnienia w odpowiednim, rozsądnym i uzasadnionym okolicznościami terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Jeśli chodzi o jakiekolwiek kontrole, inspekcje, zatwierdzenia i płatności, o których mowa w niniejszej umowie, to:
 • nie należy ich interpretować jako akceptacji wadliwych materiałów, prac, robót lub wykonawstwa przez Zamawiającego, w sytuacji, gdyby wada ujawniła się po dokonaniu odbioru,
 • nie będą zwalniały Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności zobowiązań gwarancyjnych.

 

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  • przekazania Wykonawcy odpowiednich oświadczeń oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa, a także innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy po zgłoszeniu zapotrzebowania na nie przez Wykonawcę,
  • współpracy z Wykonawcą, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy,
  • terminowej zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace,
  • przed przystąpieniem do prac umożliwić Wykonawcy wzięcie udziału w wizji lokalnej obiektu, przy którym prowadzone mają być pracę będące przedmiotem zamówienia, po uprzednim umówieniu się Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie postępowania oraz w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

 

§ 5 Terminy wykonania i odbiory

 1. Wykonawca wykona Umowę w terminie do dnia [___] r.
 2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.
 3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub innych należności przypadających Zamawiającemu od Wykonawcy.
 4. Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej jako: „Wynagrodzenie”) w wysokości [____] PLN netto, co stanowi [___] PLN brutto.
 2. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Zamawiającego. Gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny zostaną przyjęte z informatora Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku odpowiednich pozycji, odpowiednie KNR lub podstawy nakładów rzeczowych zatwierdzone przez Zamawiającego. W razie niemożliwości zastosowania ww. metody ustalania wartości, ze względu na przedmiot lub skomplikowanie prac i brak odpowiednich materiałów referencyjnych – podstawą ustalenia wartości tych prac będą negocjacje Stron.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o pozytywny protokół końcowego odbioru prac podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
 4. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że termin płatności faktur uzależniony jest od otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym powyżej na skutek niezależnych o Zamawiającego opóźnień, w tym  w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził zapłaty odsetek z tego tytułu.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.
 5. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Strony nie przewidują rozliczeń częściowych.

 

§ 7 Klauzula poufności

 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem Umowy, dotyczące Zamawiającego oraz przedmiotu Umowy, w tym przekazaną Wykonawcy dokumentację, informacje prawne, techniczne, merytoryczne i finansowe.
 2. Wykonawca zobowiązuje się bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do nieudzielania informacji oraz nieujawniania osobom trzecim treści dokumentów dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do działań mających na celu zachowanie poufnego charakteru wyżej określonych dokumentów i informacji przez swoich pracowników, współpracowników i pełnomocników.
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1-3, jest bezterminowy i wiąże Wykonawcę także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 5. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszelkich materiałów, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy oraz do usunięcia takich informacji z pamięci komputerów i innych elektronicznych systemów pamięci wraz z wszelkimi ich kopiami.

 

§ 8 Gwarancja i rękojmia

 

 1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot Umowy będzie wolny od wad.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne za wykonane prace. Okres gwarancji i rękojmi wynosi [___] miesięcy od daty odbioru końcowego (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego - od daty odbioru usterek).
 3. Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta.
 4. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy, jak i powstałych w okresie gwarancji.
 5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
  1. działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
  2. normalnego zużycia obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni wykorzystanie materiałów zapewniających trwałość przez okres równy co najmniej okresowi gwarancji,
  3. winy Użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji,
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
 7. Terminy okres gwarancji i rękojmi biegną równolegle.
 8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego - od daty odbioru usterek).
 9. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu.
 11. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmują także zakres przedmiotu zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę za pomocą osób przybranych do realizacji przedmiotu umowy.
 12. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu umowy.
 13. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z działań osób trzecich), Wykonawca zobowiązany jest na zlecenie Zamawiającego do zrealizowania tych napraw po cenach jednostkowych, w terminie ustalonym z Zamawiającym. W przypadku odmowy wykonania tych napraw lub niedotrzymania terminu ich wykonania Zamawiający upoważniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy przy zachowaniu warunków gwarancji oraz odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiot zamówienia.

 

§ 9 Osoby do kontaktu

 1. Osobami wskazanymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w związku z wykonaniem Umowy są:
 2. [___], tel.: [___], adres e-mail: [___],
 3. [___], tel.: [___], adres e-mail: [___],
 4. Osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w związku z wykonaniem Umowy są:
  1. [___], tel.: [___], adres e-mail: [___],
  2. [___], tel.: [___], adres e-mail: [___],
 5. Korespondencja między Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. W bieżących sprawach związanych z wykonaniem Umowy strony dopuszczają kontakt oraz przesyłanie informacji i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Zmiana przez Zamawiającego osób określonych w pkt 2 nie stanowi zmiany Umowy i będzie skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o zmianie tych osób.

 

§ 10 Odpowiedzialność cywilnoprawna

 1. Strony uzgadniają, że naprawienie szkody powstałej w wynika niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie.
 2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W szczególności, jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę z przyczyn, chociażby w części leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia w całości.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność ze wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, które wynikają z niewłaściwego wykonywania postanowień Umowy, w szczególności szkody wynikające z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów uzgodnionych Umową.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
 • za nieterminową realizację Umowy tj. niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 • za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron ze względu na okoliczności leżące po drugiej ze Stron, Strona odstępująca jest uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
 2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy kar umownych oraz innych wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych, z każdej wierzytelności, również nie wynikającej z niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. Strony ustalają, że dla dokonania w/w potrącenia nie są wymagane żadne dodatkowe oświadczenia, a Wykonawca wyraża na takie potrącenie zgodę.
 3. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
 4. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.

 

§ 11 Zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
 • zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:
 1. spowodowanych niekorzystnymi warunkami naturalnymi, atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, pandemia lub epidemia, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
 2. będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej,
 3. w przypadku zmiany terminu udostępniania Wykonawcy placu budowy, w tym w szczególności w przypadku zmiany terminów wykonywania innych prac w ramach inwestycji, kolidujących z wykonaniem przedmiotu umowy;
 4. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
 5. zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
 6. konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, podobnym lub zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy, w takim przypadku zmiana terminu wykonania umowy może uwzględniać, obok czasu niezbędnego na samo wykonanie prac, dodatkowo czas niezbędny na organizację prac Wykonawcy, wykazany przez Wykonawcę czas niezbędny na dostawę ewentualnych materiałów lub uzyskanie innych świadczeń od podwykonawców;

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania.

 • zmiana zakresu przedmiotowego umowy, w tym polegająca na częściowej rezygnacji lub zwiększeniu zamówienia lub zmianie sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do oferowanego lub określonego w treści zaproszenia do składania ofert i jego załączników, z jednoczesną odpowiednią zmianą wynagrodzenia, ustaloną w toku negocjacji przez Strony, w oparciu o rynkowe ceny lub koszty, w przypadku, gdy:
  1. w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiła konieczność zmiany sposobu wykonania robót lub wykonania robót dodatkowych, np. wskutek odkrycia odmiennego niż zakładany stanu zachowania zabytku lub jego części, przedłożenia wytycznych co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez komisję konserwatorską lub organy administracji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego konserwatora zabytków;
  2. w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego lub innych przepisów dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy;
  3. zaistnienie siły wyższej, rozumianej jako: wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
   1. na którą strona nie ma wpływu,
   2. przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,
   3. której, skoro wystąpiła, taka strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz
   4. której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą stronę.
  4. wycofanie z rynku lub znaczące trudności niezależne od Stron w zdobyciu materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w ofercie Wykonawcy,
  5. zmiana sposobu wykonania powodowałaby wyższą od oferowanej jakość wykonania usługi przy jednoczesnym braku istotnego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
  6. zmianie ulegnie dokumentacja projektowa w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przyjęcia innych rozwiązań funkcjonalnych lub materiałowych, korzystniejszych dla Zamawiającego ze względu na planowaną funkcję obiektu lub koszt wykonania albo utrzymania obiektu lub trwałość obiektu;
  7. zrealizowanie Przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie,
  8. zrealizowanie Przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p.poż., bhp, norm technicznych,
  9. nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń;
  10. zgłoszone zostaną wytyczne konserwatorskie nieznane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
 1. zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu przedmiotu umowy poprzez wykonanie prac podobnych swym rodzajem stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia pierwotnego;

Zmiany zakresu przedmiotowego mogą prowadzić do zmiany ostatecznie zapłaconego wynagrodzenia, które rozliczane będzie powykonawczo, w oparciu o postanowienia §6 Umowy

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę w §2 ust. 8 umowy, wyłącznie wówczas, gdy osoby te zostaną zastąpione osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz legitymującymi się minimum doświadczeniem jak osoby, których zmiana dotyczy, tj. takim doświadczeniem, które nie wpłynęłoby na ocenę oferty jako najkorzystniejszej.
 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu m. in.:
 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
 • zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy w tym w szczególności, kodeks cywilny, ustawy prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
 3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią, jakichkolwiek wierzytelności, przysługujących mu wobec Zamawiającego, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością, które skutkowałyby podobnym rezultatem. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innych ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje dla Stron oraz uwzględniającym intencje Stron, przy wprowadzeniu do Umowy postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.
 5. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory wynikające z umowy lub z nią związane będzie rozpatrywał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

 

 

Zamawiający                                                               Wykonawca

 

 


 

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór wykazu usług

 

WYKAZ usług

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia

(zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 1)

 

 

Ja / My niżej podpisany / -ni:

 

…………………………………………………………….

 

działając w imieniu i na rzecz

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu, zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie remontu konserwatorskiego elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – etap 2

oświadczam / -y, że wykonaliśmy następujące poniżej określone zamówienia:

 

 

L.p.

 

Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonana

Przedmiot zamówienia oraz zakres wykonywanych robót

 

Termin wykonania

 

 

 

 

Czy usługa polegała na wykonaniu remontu pokrycia dachowego (hełmu lub sygnatury), w tym wymianę deskowania oraz wymianę poszycia na blachę miedzianą układaną na rąbek, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków?

TAK/NIE

Czy usługa była realizowana pod nadzorem chiropterologicznym (nietoperze?

TAK/NIE

Nazwa zadania:

……………………………………………………………….……….

 

 

 

Czy usługa polegała na wykonaniu remontu pokrycia dachowego (hełmu lub sygnatury), w tym wymianę deskowania oraz wymianę poszycia na blachę miedzianą układaną na rąbek, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków?

TAK/NIE

Czy usługa była realizowana pod nadzorem chiropterologicznym (nietoperze?

TAK/NIE

Nazwa zadania:

……………………………………………………………….……….

 

 

 

Do wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające, iż prace te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, przy czym dowodami tymi mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

 

 

......................................................................................................................................................

              miejscowość, data,                                                               podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zaproszenia – wzór wykazu osób 

WYKAZ OSÓB

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia

(zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt b.)

 

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą

 

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika prac budowlanych:

Imię i nazwisko – ............................................................................................................................

Podstawa dysponowania – ..............................................................................................................

Czy posiada doświadczenie określone w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? TAK/NIE

 

Czy posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu pracami przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków? TAK/NIE

Opis doświadczenia (nazwa inwestycji, inwestora, przedmiot i data wykonania):

………………………………………………………………………………..

 

Czy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego? TAK/NIE

 

Numer uprawnień:

 

 

Osoba, która będzie pełnić funkcję nadzoru chiropterologicznego,

Imię i nazwisko – ............................................................................................................................

Podstawa dysponowania – ..............................................................................................................

 

Czy posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług polegających na inwentaryzacji, monitoringu oraz nadzorze przyrodniczym przy remontach budynków?

 

Opis doświadczenia (nazwa inwestycji, inwestora, przedmiot i data wykonania):

 1. ………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………..

 

 

......................................................................................................................................................

               miejscowość, data                                                               podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy


 

Załącznik nr 6 do zaproszenia – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Ja / My niżej podpisany / -ni:

 

…………………………………………………………….

 

działając w imieniu i na rzecz

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w Zaproszeniu zamawiającego w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu konserwatorskiego elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach etap 2,  dotyczące w szczególności:

 • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

              miejscowość, data,                                                               podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 

 

Ja / My niżej podpisany / -ni:

 

…………………………………………………………….

 

działając w imieniu i na rzecz

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

 

…………………………………………………………………………………………………................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

 

Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenie określone w treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu konserwatorskiego elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – etap 2.

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

              miejscowość, data,                                                               podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

Pliki do pobrania