Regulamin cmentarza parafialnego parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Radziechowach

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO PW ŚW. MARCINA W RADZIECHOWACH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 GRUDNIA 2023

Cmentarz jako miejsce wyodrębnione dla pochówku zmarłych pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Prawo kanoniczne (KPK, kan.1205) miejscami świętymi określa te miejsca, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych. W związku
z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego sakralny charakter. Cmentarz jest także miejscem publicznym, dlatego też zakazy regulowane przez przepisy prawa dotyczące miejsc publicznych obowiązują również na terenie tego cmentarza.

1.Cmentarz jest własnością Parafii Św. Marcina w Radziechowach. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2.ADMINISTRATOREM cmentarza jest Proboszcz Parafii Św. Marcina w Radziechowach.

3.W imieniu Proboszcza opiekę nad cmentarzem sprawuje ZARZĄDCA, który pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza to „grabarstwo i kamieniarstwo”

4.Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się definicje:

- DYSPONENT GROBU – osoba, która jest uprawniona do podejmowania decyzji
w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu i opłaciła miejsce grzebalne.

- PRAWO DO GROBU- zakres uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

- DOCHOWANIE- złożenie zwłok lub szczątków lub prochów w grobie lub niszy,
w której złożono już przynajmniej jedne zwłoki, szczątki lub prochy.

- LIKWIDACJA GROBU- opróżnienie grobu i przeniesienie szczątków lub prochów
do specjalnie przeznaczonego do tego grobu zbiorowego, w związku z wygaśnięciem prawa do grobu.

 1. Cmentarz jest dostępny (otwarty) dla odwiedzających groby codziennie od rana do zmroku. Wszelkie prace firm zewnętrznych można wykonywać za zgodą Zarządcy w w/w godzinach.
 2. Czas pogrzebu uzgadnia się w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
 3. a) Należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego i dokument do administracji cmentarza.
 4. b) Upoważnienie / pełnomocnictwo udzielone Zakładowi Pogrzebowemu lub innej osobie trzeciej do dokonania czynności związanych z pochówkiem nie jest skuteczne w zakresie oświadczeń dotyczących prawa do pochowania zwłok (lub popiołów) i prawa do dysponowania grobem istniejącym jak też wyboru nowego miejsca pochówku. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023.887 tj.) uprawnienie do pochowania zwłok osoby bliskiej, jak również uprawnienie do żądania ekshumacji, są uznawane za element szerszego prawa związanego z dobrem osobistym, którym jest kult pamięci osoby zmarłej. Takie dobra osobiste służą wszystkim osobom bliskim zmarłego, w związku z czym konieczne jest uzgodnienie zakresu, w jakim związane z nimi prawa przysługujące poszczególnym uprawnionym mogą być wykonywane. Z tej przyczyny oświadczenia te zobligowani są do zarządcy cmentarza złożyć najbliżsi zmarłego.
 5. c) Upoważnienie/ pełnomocnictwo udzielone Zakładowi Pogrzebowemu lub innej osobie trzeciej do dokonania czynności związanych z pochówkiem zmarłego nie będzie respektowane w zakresie uzgodnień dotyczących terminu i oprawy ceremonii pogrzebowej w Kościele, a to ze względu na osobisty i religijny charakter tych uroczystości. Powyższych uzgodnień dokonać winni najbliżsi zmarłego bezpośrednio z księdzem proboszczem lub innym upoważnionym księdzem,
 6. Opłaty związane z korzystaniem z cmentarza, kaplicy/chłodni cmentarnej, uiszcza się w kancelarii Administracji Cmentarza znajdującej się na cmentarzu w godzinach jej urzędowania, na podstawie obowiązującego cennika. Opłaty uiszcza się przy pochówku z góry. Opłaty za cały 20 letni okres pobierane są także z góry. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzający pogrzeb. Przez dokonanie opłaty za prawo użytkowania grobu (pokładne), nie nabywa się prawa własności do opłaconego miejsca. Osoba, która tę opłatę wniosła, staje się jedynie użytkownikiem miejsca na określony czas.
 7. Administrator/Zarządca ma prawo użyć miejsca do ponownego pochówku po okresie 20 lat, jeśli nie zostaną dokonane stosowne opłaty za użycie miejsca na dalszy okres.
 8. Administrator/Zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania dysponenta grobu w celu prolongaty miejsca pochówku.
 9. Wykaz grobów do likwidacji zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.
 10. Na cmentarzu wykonuje się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
 11. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby(opłacone), nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 12. Zagospodarowanie otoczenia grobu, nasadzenia itp. Utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Zarządcę bez informowania Dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
 13. Obowiązek ubezpieczenia grobu, utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na Dysponencie.
 14. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z Zarządcą, który dokonuje wykopu, otwarcia grobu lub wskazuje właściwy grób stały w nowej części cmentarza. Do jego obowiązków należy zasypanie/zamknięcie grobu i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę Zarządca pobiera ustaloną opłatę.
 15. Świadczenie usług związanych z chowaniem zmarłych m.in. przygotowanie zwłok, miejsca spoczynku ciała w chłodni/kaplicy cmentarnej, transport i pochówek z asystą pogrzebową, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich lub spopielenie, dozwolone jest przedsiębiorcom spełniającym przepisy prawa na równych zasadach.
 16. Zezwolenie na wykonanie prac kamieniarskich i budowlanych wydawane jest przez Zarządcę Dysponentowi grobu lub przedsiębiorcy- Wykonacy, na podstawie udzielonego przez Dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy. Zezwolenie wydaje się na ściśle określony grób. Wykonawca przed przystąpieniem do prac kamieniarskich/budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zarządcy kopii pełnomocnictwa z adresem i telefonem Dysponenta. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zakazem prowadzenia usług kamieniarsko-grabarskich dla tego Wykonawcy na terenie cmentarza.
 17. Dysponent wykonujący prace osobiście ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 18. Wskazanie firmie miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego trenu przylegającego do nowego grobu dokonuje Zarządca z udziałem przedstawiciela wykonującego usługę.
 19. Firmy świadczące usługi mogą wykonywać je po ich uzgodnieniu z Zarządcą co do zakresu, daty i miejsca ich świadczenia, po wniesieniu stosownych opłat.
 20. Miejsce wykonywania prac musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
 21. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami.
 22. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozostały gruz po remoncie, budowie lub rozbiórce jest odpadem i zgodnie z ustawą wykonawca ma obowiązek wywieźć go z cmentarza i jego otoczenia na własny koszt.
 23. Po zakończeniu prac, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach, oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych na skutek ich prowadzenia.
 24. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować Zarządcę cmentarza. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
 25. Osoby przebywające na cmentarzu oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarza zobowiązani są do stosowania niniejszego regulaminu, a w razie jego nie przestrzegania podlegają sankcjom określonym w odpowiednich kodeksach prawa.
 26. Na trenie cmentarza ZABRANIA SIĘ:
 • zakłócania ciszy i porządku
 • zaśmiecania terenu, wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone
 • niszczenia nagrobków i urządzeń cmentarnych
 • ustawiania ławek montowanych na stałe (dopuszczone są ławki, które można łatwo zdemontować w razie pochówku), płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu
 • przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia
 • przebywania dzieci bez nadzoru rodziców
 • prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji, czy jakiejkolwiek akcji bez pisemnej zgody Administratora/ Zarządcy
 • sadzenia drzew, krzewów
 • wjazdu na cmentarz bez zezwolenia Zarządcy cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych
 • wprowadzania zwierząt
 • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na teren cmentarza. Zarządca  cmentarza lub osoba przez niego  upoważniona, mają prawo odmówić wpuszczenia na teren  cmentarza osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do tego zakazu, czy też innych zakazów, wynikających z regulaminu cmentarza lub przepisów prawa m.in.;  palenia tytoniu (obowiązuje całkowity zakaz palenia) , w tym e-papierosów i spożywania jakichkolwiek używek, a nadto przebywanie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, jak też budzącym zgorszenie, czy też zakłócających w jakikolwiek sposób ciszę, spokój i powagę miejsca.
 • Wykonywania prac kamieniarskich, oraz budowlanych, świadczenia usług na terenie cmentarza bez pisemnej zgody Zarządcy i bez uiszczenia opłat
 • Zarządca cmentarza ma prawo do niewyrażenia zgody na wejście lub wjazd na cmentarz różnym firmom czy osobom, które w okresach poprzedzających naruszyły jakikolwiek punkt tego regulaminu.
 • Zarządca cmentarza lub osoba przez niego upoważniona ma pełne prawo niewpuszczenia na teren cmentarza lub wyproszenia, tj. nakazania niezwłocznego
  (natychmiastowego) opuszczenia terenu cmentarza przez osoby naruszające jakikolwiek z punktów Regulaminu, w szczególności pkt 27 tegoż regulaminu
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.